Skip to content

Kubernetes

Pod -> Replica set -> Deployment (stateless): ngang hàng, không lưu trữ data Pod -> Replica set -> Stateful set: phụ thuộc 1 nơi lưu tru Pod -> Replica set -> Deamon set

Pod: containers Replica set: quản lí nhiều pod giống nhau